Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV C 1396/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2013-09-20

Sygn. akt XV C 1396/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2013 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydziale Cywilnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Dorota Kołodziej

Protokolant: sekretarz Izabela Węsiora

Po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 roku w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R.

o ustalenie

I. Oddala powództwo

II. Zasądza od powoda A. S. na rzecz pozwanego Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. kwotę 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 22 maja 2012 roku powód A. S. wniósł o stwierdzenie nieważności albo nieistnienia uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. w dniach od 17.04.2012 r. do 20.04.2012 r. oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż w przedmiotowym okresie odbywało się Walne Zgromadzenie pozwanej, które na podstawie § 69 ust. 3 i ust. 5 Statutu pozwanej oraz uchwały Rady Nadzorczej zostało podzielone na cztery części, każda w jednym dniu obrad. Powód wskazał, iż Walne Zgromadzenie zostało nieprawidłowo zwołane. Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia, jak również procedurę ustalenia porządki obrad - określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statut. Ustawodawca określił, iż projekty uchwał mogą być zgłaszane przez zarząd, radę nadzorczą jak również przez członków spółdzielni w terminie 15 dni przed rozpoczęciem pierwszej części obrad oraz żądać oby w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone oznaczone sprawy. Jako członek pozwanej spółdzielni złożył w ustawowym terminie i z zachowaniem warunków formalnych 26 projektów uchwał. Zarząd spółdzielni jako organizator jest zobowiązany umieścić te projekty uchwał w porządku obrad, czego nie uczynił. Zarząd Spółdzielni umieścił w porządku obrad jedynie 4 uchwały a pozostałe odrzucił. Wobec powyższego zachodzi podstawa do unieważnienia wszystkich uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie z uwagi na nieprawidłowość jego zwołania, a tym samym naruszenie interesu prawnego członków pozwanej. Przepisy nakładają na zarząd obowiązek przygotowania projektów pod względem formalnym i przedłożenia do głosowania na Walne Zgromadzenie. Porządek obrad nie spełnia zatem tego celu, bowiem uczestnicy nie zostali poinformowani o terminie, miejscu i porządku obrad zgodnie z wymogami ustawy i statutu.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż bezspornym w sprawie jest, iż w dniach od 17 kwietnia do 20 kwietnia 2012 roku odbywało się Walne Zgromadzenie członków pozwanej spółdzielni. Zgodnie z § 69 statutu pozwanej oraz uchwałą rady nadzorczej nr (...)z dnia 27 lutego 2012 roku walne zgromadzenie podzielone zostało na cztery części. Pozwana zawiadomiła członków spółdzielni w sposób przewidziany w art. 83 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. nr 119 poz. 1116 z 2003 roku ze zm.). Członkowie spółdzielni zostali indywidualnie zawiadomieni na co najmniej 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia - w dniu 26 marca 2012 roku poprzez złożenie zawiadomienia do euro-skrzynek. Treść zawiadomienia była zgodna z prawem, zawarto w nim m.in. informację o miejscu wyłożenia materiałów będących przedmiotem obrad. Dodatkowo informacja o obradach została zamieszczona w biuletynie (...), który jest doręczany wszystkim członkom spółdzielni przez złożenie do skrzynki pocztowej. Ogłoszenia zamieszczono również na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej pozwanej. Powód brał osobiście udział w obradach Walnego Zgromadzenia jak również w przewidzianym prze ustawę terminie poparł projekty uchwał zgłoszone przez członków spółdzielni, czym potwierdził, iż zawiadomienia o walnym zgromadzeniu były prawidłowo doręczone członkom. Projekty uchwał od nr (...)do nr(...)były umieszczone w porządku obrad i zostały poddane pod głosowanie. W wyniku głosowania, większością głosów członkowie przyjęli uchwały od (...) do(...). Nie przyjęto uchwały (...). Przedmiotowe uchwały były zamieszczone w porządku obrad, poddane pod głosowanie i przyjęte lub odrzucone większością głosów. Co do zarzutu powoda jakoby pozwana nie wywiązała się z obowiązku przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów 26 uchwał zgłoszonych przez członków spółdzielni (w tym jednego projektu wnioskowanego przez inną grupę członków) pozwana wskazała, iż zarząd spółdzielni nie ma obowiązku wprowadzania do porządku obrad i dopuszczać do głosowania nad uchwałami, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub też dotyczą kwestii nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Tak by się stało, gdyby zgodnie z wolą wnioskodawców, wprowadzono do porządku obrad pozostałe projekty zgłoszonych uchwał. Zarząd pozwanej szczegółowo wyjaśniał i uzasadniał w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, na łamach biuletynu (...)motywy niedopuszczenia do głosowania nad pozostałymi projektami uchwał. Wprowadzone do porządku obrad projekty uchwał zostały poddane głosowaniu, nie zyskały jednak aprobaty większości uczestników Walnego Zgromadzenia. Pozwany wskazał, iż brak umieszczenia projektów uchwał zgłoszonych przez członków nie powoduje nieważności obrad Walnego Zgromadzenia. Tym samym projekty te nie stanowią również przedmiotu zaskarżenia - uchwały nie istnieją.

Powód ustosunkował się do odpowiedzi na pozew w piśmie procesowym z dnia 10 października 2012 roku (k. 63 i n.). Podtrzymując dotychczasową argumentację wskazującą na naruszenie art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podniósł również naruszenie §72 ust. 4,7 Statutu pozwanej Spółdzielni. Ponadto powód wniósł o zobowiązanie pozwanej do dostarczenia kserokopii list obecności członków spółdzielni w celu ustalenia, czy uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu zapadły w sposób prawidłowy czy w wskutek sfałszowania wyników głosowania. Niezbędnym zdaniem powoda było przeprowadzenie kontroli na podstawie list obecności oraz list komisji sporządzonych na ich podstawie, czy uczestniczący w obradach członkowie pozwanej uczestniczyli prawidłowo zgodnie z miejscem zamieszkanie, czy nie uczestniczyły osoby nieuprawnione, czy oddane zostały prawidłowo głosy nad poddanymi pod głosowanie uchwałami. Tym samym powód zakwestionował zgodność przeprowadzonego głosowania z prawem.

W piśmie procesowym z dnia 26 października 2012 roku pozwana podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie. Jednocześnie wskazała, iż powód nie wykazał wpływu nie-umieszczenia projektów uchwał w porządku obrad na treść zaskarżonych dziesięciu uchwał. Nie miało ono bowiem wpływu na sposób zwołania walnego zgromadzenia, porządek obrad i podejmowanie uchwał ujętych w porządku obrad. Powód nie wykazał swojego roszczenia co do zasady.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód A. S. jest członkiem pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. (bezsporne). W dniach od 17 kwietnia do 20 kwietnia 2012 roku odbywało się Walne Zgromadzenie członków. Zostało ono podzielone na cztery części.

Dowód: statut pozwanej k.53, uchwała nr (...)Rady Nadzorczej pozwanej (k. 85)

Grupa czternastu członków Spółdzielni - zgodnie z § 72 p. 4 i 5 statutu pozwanej złożyła w stosownym terminie projekty dwudziestu sześciu uchwał do głosowania na Walnym Zgromadzeniu pozwanej. Projekt uchwały nr(...)dotyczył wyboru przedstawiciela SM (...) na zjazd przedkongresowy organizowany przez KRS, projekt uchwały nr (...) dotyczył wykreślenia zapisów § 69 pkt 7 Statutu SM (...) o brzmieniu " W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą lub zarząd Spółdzielni goście, projekt uchwały nr(...) dotyczył nowelizacji § 49 ust. 2 , § 51 ust. 2 statutu SM (...) poprzez wykreślenie w/w paragrafów zdania " Wyboru notariusza dokonuje Zarząd Spółdzielni", projekt uchwały nr (...)dotyczył zmian §71pkt 2 ppkt 2 Statutu Spółdzielni w sprawie zmniejszenia ogólnej liczby członków Spółdzielni, na żądanie której zwołuje się Walne Zgromadzenie z ? na (...)członków, projekt uchwały nr (...) dotyczył zmiany zasad wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia poprzez wprowadzenie w statucie zapisu zakazującego uczestnictwa w Prezydium Walnego Zgromadzenia i jego komisjach członków Rady Nadzorczej, projekty uchwały nr (...) dotyczył zmiany § 73 pkt 4 statutu SM (...) dotyczącej sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwały nr (...) dotyczył wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2012 r. dodatkowej zasady obowiązkowego tajnego głosowania , projekty uchwały nr (...)dotyczył usunięcia ze statuty § 64 ust 1, § 65 ust 6 ppkt 3 treści "oraz zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów", "inne przychody i koszty", " inne należności i fundusze celowe", jako przepisów nieprecyzyjnych nie znajdujących podstawy prawnej w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., projekt uchwały nr(...) dotyczył zmiany treści § 79 pkt. 3 statutu SM (...), projekt uchwały nr (...) dotyczył zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej do publikowania także na stronach internetowych SM (...) projektów z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej z wyłączeniem części niejawnych dotyczących tajemnicy handlowej, spraw osobistych Członków SM, projekt uchwały nr (...) dotyczył wprowadzenia do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) zapisu o dodatkowym zebraniu członków spółdzielni ,poza ustawowo obowiązującym jednym Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwały nr (...)dotyczył nakazania zarządowi SM(...)natychmiastowego udostępnienie numerów kodowa wejściowych do drzwi klatek schodowych umożliwiających pracowników Poczty Polskiej dotarcia do skrzynek pocztowych euro i mieszkań w celu dostarczenia przesyłek , projekt uchwały nr (...) dotyczył uporządkowania ksiąg wieczystych założonych dla jednobudynkowych nieruchomości w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu, projekt uchwały nr (...) dotyczył ujawnienia w rocznych sprawozdaniach finansowych wysokości funduszu płac z uwzględnieniem zarządu, głównego księgowego, radcy prawnego, rady nadzorczej oraz poszczególnych grup pracowniczych, wysokości kosztów wydawania (...), wynagrodzenie kolegium redakcyjnego, projekt uchwały nr (...) dotyczył określenia i monitorowania stanu technicznego budynków mieszkalnych w SM (...), projekt uchwały nr (...)dotyczył wysokości zarobków pracowników Spółdzielni mieszkaniowej (...), projekt uchwały nr (...) dotyczył zobowiązania Zarządu do wprowadzenia do wykazu opłat czynszowych pozycji - fundusz remontowy, projekt uchwały nr (...)dotyczył ustalenia wysokości diet dla członków Rady Nadzorczej, projekt uchwały nr(...)dotyczył jawności gospodarowania mieniem władz SM (...) w imieniu i na rzecz jej członków , projekt uchwały nr (...)dotyczył nowelizacji § 69 plt.2, § 72 pkt 1, 4, 5, 6, § 73 pkt 2,3, § 74 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11-13, § 75 pkt 3 statutu SM (...), Projekt uchwały nr (...) dotyczył wprowadzenia do statutu zapisu iż "Członek SM (...) ma prawo do otrzymania w 1 egzemplarzu wszelkich dokumentów przez siebie żądanych dotyczących Spółdzielni w ramach obowiązującego prawa., projekt uchwały nr (...) dotyczył uzupełnienia treści § 10 pkt 1 ppkt 9 statutu SM (...) poprzez dodanie " W obradach Walnego Zgromadzenia SM (...) ma prawo wziąć udział osoba z rodziny członka SM (...) bez prawa zabierania głosu i brania udziału w podejmowanych uchwałach oraz zgłaszania wniosku, projekt uchwały nr(...)dotyczył dwutygodnika (...), projekt uchwały nr (...) dotyczył wykreślenia ze Statutu Spółdzielni treści § 95 pkt 3 i -kt 4 dotyczącego funduszu remontowego i zastąpienia go treścią przepisów wg ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnie 15 grudnia 2000 r., projekt uchwały nr (...) dotyczył zobowiązania Rady Nadzorczej do uchwalenia Regulaminu ustalenia udziału członków Spółdzielni w pożytkach i innych przychodach z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni i sposobu ich wykorzystania, projekt uchwały nr (...) dotyczył regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia spółdzielń Mieszkaniowej (...) w R.

Dowód: projekty uchwał k. 69

O planowanym Walnym Zgromadzeniu poinformowano członków pozwanej poprzez umieszczenie pisemnych informacji w skrzynkach pocztowych, na stronie internetowej, w czasopiśmie (...), na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych.

Dowód: odpowiedź na pozew, k. 47, czasopismo (...), nr 365 - k. 5-8.

W proponowanym porządku znalazły się trzy projekty uchwał proponowane przez członków spółdzielni, tj.:

1) projekt dotyczący zmiany §72 p. 2 ppkt. 2 Statutu SM (...) w R.

2) projekt dotyczący wykreślenia zapisów § 69 p. 7 Statutu SM (...)

3) projekt dotyczący nowelizacji Statutu SM (...) w § 49 ust. 2, § 51 ust. 2.

Uwzględniony został również projekt uchwały nr (...) poprzez wpisanie do projektu uchwały dodatkowej zaproponowanej kandydatury.

W porządku obrad ujęto również przedstawienie przez Prezydium uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r, przyjęcie sprawozdania rady Nadzorczej za 2011 r., przyjęcie sprawozdania zarządu Spółdzielni za 2011 i udzielenie absolutorium członkom zarządu. Omówienie wniosków członków Spółdzielni dotyczących odwołania się od uchwał rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni i podjęcie stosownych uchwał, podjęcie uchwały o wyborze dwóch przedstawicieli SM (...) na zjazd przedkongresowy organizowany przez KRS. Komplet materiałów został wyłożony i był dostępny dla członka spółdzielni do dnia 3.04.2012 r.

Dowód: porządek obrad k. 84

Pozostałe projekty nie zostały wprowadzone do porządku obrad. Wyczerpujące uzasadnienie odmowy umieszczenia projektów uchwał w porządku obrad znalazło się w czasopiśmie (...). Podczas obrad Walnego Zgromadzenia w punkcie 13 porządku obrad dokonano omówienia materiałów zgłoszonych przez członków pozwanej wraz z wnioskami o zamieszczenie ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem odmowy ich uwzględnienia.

Dowód: czasopismo (...)k. 6,7, porządek obrad Walnego Zgromadzenia k. 84., 24

Głosowanie nad uchwałami odbywało się w czterech częściach, obejmowało dziesięć uchwał walnego zgromadzenia. Siedem z nich uzyskało akceptację większości uczestników walnego zgromadzenia. I tak Walne Zgromadzenie na Zebraniu w dniach 17.-4 - 20.04 podjęło następujące uchwały :

1. Uchwałę nr(...), mocą której zatwierdzono porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM (...), za uchwałą głosowało 135 członków uprawnionych do głosowania, przeciwko było 3

2. Uchwałę nr(...) zatwierdzającą protokół obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. odbytego w dniach 5-11.-04 2011 r., za uchwałą głosowało 130 członków, przeciwko 14

3. Uchwałą nr(...) zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni i podział nadwyżki bilansowej za 2011 r., za uchwałą głosowało 150 członków przeciwko było 9,

4. Uchwałą nr(...) zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 r.., za uchwałą głosowało 151 członków przeciwko było 10,

5. Uchwałą nr (...) zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni, za uchwałą głosowało 151

6. Uchwałą nr (...) udzielono absolutorium Panu J. C. prezesowi zarządu, za uchwałą głosowało 150 członków przeciwko było 13

7. Uchwałą nr (...) udzielono absolutorium Pani E. P. zastępcy prezesa zarządu, za uchwałą głosowało 153 członków, przeciwko było 14

8. Uchwałą nr (...) udzielono absolutorium Panu Z. A., zastępcy prezesa zarządu, za uchwałą głosowało 160 członków przeciwko było 4

9. Uchwałą nr (...) rozpatrzono odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr (...) z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni pana C. O., za uchwałą głosowało 130 członków przeciwko było 12

10. Uchwałą nr (...) dokonano wyboru 2 przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnie w obradach zjazdu przedkongresowego przed V kongresem Spółdzielczości, za uchwałą głosowało 154 członków przeciwko było 1.

Uchwały nr (...)- które zostały przedłożone przez członków pozwanej - nie zyskały akceptacji uczestników Walnego Zgromadzenia, co zostało stwierdzone w protokołach komisji skrutacyjnej.

Dowody: Protokoły komisji skrutacyjnej z czterech części Walnego Zgromadzenia k. 86-89. Wyniki glosowania k 40

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o przedłożone przez strony dokumenty.

Sąd uznał za wiarygodne zgromadzone w sprawie dokumenty nie znajdując podstaw do kwestionowania ich wiarygodności, ich autentyczność nie była także kwestionowana przez strony.

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 42§ 3 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz.1848 ze zm.) uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. Niniejsze powództwo zostało wytoczone w oparciu o art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawa Spółdzielczego (tj. Dz. U. nr 188 poz. 1848 ze zm.). Powód wskazał, iż przy podejmowaniu zaskarżonych dziesięciu uchwał doszło do naruszenia zasad formalnych poprzez to, że zarząd nie zamieścił w porządku obrad pozostałych projektów uchwał. Stąd wywodził, iż podjęte uchwały są niezgodne z prawem, a zatem powinny zostać uchylone. Nie wskazał przy tym żadnych zarzutów merytorycznych wskazujących na naruszenie przepisów prawa poprzez podjęcie zaskarżonych uchwał. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób przewidziany w przepisach powszechnie obowiązujących oraz statucie pozwanej. Członkowie pozwanej byli w sposób wyczerpujący poinformowani o planowanym terminie, miejscu oraz przebiegu walnego zgromadzenia. Zgodnie z § 69 Statutu Walne Zgromadzenie na mocy uchwały rady nadzorczej podzielone zostało na cztery części. Członkowie powiadomieni zostali o Walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 8.3 ust 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w terminie przewidzianym w statucie poprzez umieszczenie pisemnych informacji w skrzynkach pocztowych, na stronie internetowej, w czasopiśmie (...), na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych. Podjęte uchwały dotyczyły spraw objętych porządkiem obrad, zaś głosowanie odbyło się według zasad wynikających ze Statutu. Okoliczności przeciwnych powód nie wykazał.

Powód nieważności wszystkich uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w R. w dniach 17.04.2012 r. do 20.04.2012 r. upatruje w wadliwym zwołaniu Zgromadzenia polegające na tym, iż w porządku obrad nie umieszczono złożonych przez członków spółdzielni projektów uchwał.

Powód dochodzi w toku niniejszego postepowania stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia nieistnienie uchwał podjętych przez walne Zgromadzenie. Wskazać należy, iż zgodnej z art. 42 ust 3 podstawa powództwa o uchylenie uchwały stanowi naruszenie postanowień statutu lub regulaminu, mającego wpływ na treść uchwały organów spółdzielni, W niniejszej sprawie Sąd nie dopatrzył się takich uchyleń. Projekty uchwał, nieobjęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w dniach 217.04.2012 r. do 20.04.2012 r. nie dotyczyły kwestii, których dotyczyły uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu i w żadnej mierze nie miały istotnego wpływu na treść podjętych uchwał.

Ustalenia nieważności podjętych uchwał można natomiast dochodzić gdy równolegle zachodzi naruszenie zasad zwołania posiedzeń, formalnych reguł obowiązujących przy podejmowaniu uchwały lub sprzeczności uchwały z przepisami prawa.

Na mocy art. 189 k. p. c. można natomiast dochodzić ustalenia nieistnienia uchwały. Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni jest nieistniejąca w szczególności wtedy, gdy posiedzenie "organu" zostało samorzutnie zwołane przez grupę członków bez zachowania wymaganej procedury, uchwałę podjęto bez przewidzianego w statucie quorum albo bez wymaganej większości głosów, uchwałę podjęto w sprawie nieumieszczonej w porządku obrad, wyniki głosowania zostały sfałszowane, zastosowano przymus fizyczny wobec członków, uchwała została podjęta nie na serio, zaprotokołowano uchwałę bez podjęcia głosowania albo treść uchwały jest niezrozumiała i nie można ustalić jej sensu w drodze wykładni. W katalogu przyczyn nieistnienia uchwały bez wątpienia mieści się również sytuacja, gdy - zdaniem członka spółdzielni - uchwała została podjęta przez organ nieistniejący. Katalog ten zdaniem Sądu nie przewiduje nieistnienia uchwały w przypadku gdy innej uchwały, która nie dotyczy kwestii poddanej pod głosowanie, nie umieszczono w porządku obrad. Żaden z projektów uchwał, które nie były objęte porządkiem obrad walnego zgromadzenia nie dotyczył w bezpośredni sposób uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Mając powyższe na uwadze Sąd powództwo oddalił na mocy art. 42 ustawy prawo spółdzielcze a contrario.

O kosztach sądowych Sąd orzekł na podstawie art. 98 ust. 1 k.p.c., który stanowi, iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W niniejszej sprawie oddalono powództwo. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 roku (Dz. U. nr 163 poz. 134 ze zm.) stawka minimalna za prowadzenie niniejszej sprawy wyniosła 180 zł. Jednocześnie powód uiścił opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Wobec powyższego zasądzenie kwoty 197 zł było uzasadnione. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi (art. 108 ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Tomczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Kołodziej
Data wytworzenia informacji: